ساعات حضور مدیر گروه ها

ساعات حضور
ساعت 18 الی 20ساعت 16 الی 18ساعت 14 الی 16ساعت 12 الی 14ساعت 10 الی 12ساعت 8 الی 10ایام هفته
                        شنبه
                        یک شنبه
                        دو شنبه
                        سه شنبه
                        چهار شنبه
                        پنج شنبه

ساعات حضور
ساعت 18 الی 20ساعت 16 الی 18ساعت 14 الی 16ساعت 12 الی 14ساعت 10 الی 12ساعت 8 الی 10ایام هفته
                        شنبه
                      یک شنبه
                        دو شنبه
                        سه شنبه
                        چهار شنبه
                        پنج شنبه